INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kontrahenci

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Apator Elkomtech SA z siedzibą przy ul. Wołowej 2C, 93-569 Łódź (dalej: ADO).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy:

 • Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,
 • Kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:

 • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

 • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 2 lat,
 • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
 • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,
 • Na potrzeby marketingu produktów i usług ADO.

3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a i b., a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych, informatycznych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_ekt@vbw.biz, lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Apator Elkomtech SA z siedzibą przy ul. Wołowej 2C, 93-569 Łódź (dalej: ADO).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny:

 • Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

 • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
 • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
 • W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

 • W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_ekt@vbw.biz, lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo

 1. Firma rozumie i szanuje Państwa prawo do ochrony własnej prywatności.
 2. Wszystkie dane przechowywane są z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa i uzyskiwane są jedynie za Państwa przyzwoleniem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane i wykorzystywane do celów marketingowych.

 Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Linki zewnętrzne

 1. Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników naszego serwisu.
 2. Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami: kontakt.elkomtech@apator.com

Administrator Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wołowa 2c, tel. (42) 63 87 500, kontakt.elkomtech@apator.com

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie