zastosowanie: Akwizycja i przetwarzanie informacji o zdarzeniach sieciowych i usterkach w sieci

WindEx AWAR jest systemem wielostanowiskowym i wielodostępnym (co oznacza, że jednocześnie może korzystać z niego wielu użytkowników). Użytkownicy uprawnieni do wprowadzania zmian i wyświetlania danych rozpoznawani są za pomocą kart mikroprocesorowych lub za pomocą identyfikatora i hasła. Każdy z użytkowników posiada przypisany zakres uprawnień w ramach swoich kompetencji. Do komunikacji z użytkownikiem system wykorzystuje przeglądarkę internetową.

Zadaniem systemu WindEx AWAR jest akwizycja i przetwarzanie informacji o zdarzeniach sieciowych i usterkach w sieci. W szczególnym przypadku system ten służy do wykrywania oraz rejestracji przerw w zasilaniu odbiorców i obliczania wielkości niedostarczonej energii elektrycznej.

Analiza awaryjności

System standardowo udostępnia następujące raporty:

 • Lista zdarzeń sieciowych;

  Raport zawiera listę zdarzeń, które wystąpiły w określonym przedziale czasowym. Użytkownik otrzymuje w nim informacje o czasie trwania zdarzenia, przyczynie zdarzenia, jego statusie oraz ilości obiektów niezasilonych.

 • Przyczyny zdarzeń sieciowych;

  Raport zawiera zestawienie zdarzeń na sieci w wybranym przedziale czasu wg przyczyn ich wystąpienia.

 • Raport o uszkodzonych elementach;

  Zestawienie zawiera listę uszkodzonych elementów sieciowych w wybranym przez użytkownika przekroju. Z poziomu raportu możliwe jest uzupełnienie danych o czas trwania naprawy poszczególnych elementów.

 • Wskaźniki energii niedostarczonej;

  Raport statystyczny, który umożliwia analizę zdarzeń sieciowych pod kątem skutków jakie spowodowały (np. ilości stacji wyłączonych, średnim czasie trwania ograniczenia, maksymalnym czasie trwania ograniczenia oraz niedostarczonej energii) w rozbiciu na poszczególne rejony.

 • Raport Operatora Sieci Rozdzielczej;

  Zestawienie zdarzeń sieciowych wg elementów sieciowych (linia kablowa, linia napowietrzna itp.), których dotyczyło zdarzenie.

 • Zestawienia ilości i czasów zdarzeń awaryjnych;

  Raport statystyczny, który umożliwia analizę zdarzeń sieciowych pod kątem awaryjności urządzeń. W tabeli z podziałem na poszczególne oddziały prezentowane są ilości wyłączeń na 100 km linii, w rozbiciu na rodzaj wyłączenia (zakłócenia, zakłócenia z uszkodzeniami, wyłączenia planowe).

 • Wskaźniki dyspozytorów;

  Raport umożliwiający analizę awaryjności pod kątem obciążenia awariami poszczególnych obszarów oraz czasu ich usuwania.

WindEx AWAR umożliwia także przygotowanie raportu w postaci uzgodnionej z użytkownikiem. Ponadto istnieje możliwość wyeksportowania danych do innych aplikacji, co umożliwia dalszą obróbkę.

Rejestracja przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

System rejestracji przerw w dostarczaniu energii elektrycznej służy do:

 • zbierania informacji o zdarzeniach powodujących brak zasilania odbiorców,
 • analizy zdarzeń pod kątem rodzaju zdarzenia, czasu trwania, energii niedostarczonej.

Każde zdarzenie telemechaniczne bądź makietowe powodujące utratę zasilania przez odbiorców jest rejestrowane automatycznie przez system jako wyłączenie. Wyłączenie opisane jest przez informacje dostarczone przez system: czas wyłączenia, czas załączenia, energię niedostarczoną, zdarzenie telemechaniczne lub makietowe będące przyczyną wyłączenia, moc wyłączenia będącą sumą zadeklarowanych lub rzeczywistych mocy wyłączenia pól transformatorowych, sumę energii niedostarczonej, listę pól wyłączonych, listę pól załączonych. Dodatkowo użytkownik może uzupełnić opis o: typ wyłączenia (m.in. awaryjne, planowe), rzeczywisty czas wyłączenia, planowany czas załączenia, rzeczywisty czas załączenia.

Edycja wyłączenia może zostać przeprowadzona zarówno z poziomu systemu WindEx jak i z poziomu przeglądarki internetowej. Zmiany w opisie wyłączenia wprowadzone za pomocą formularza na stronie WWW aktualizują informacje w systemie WindEx.

Zarejestrowane wyłączenia są dostępne w formie listy, która może być filtrowana po czasie oraz typie wyłączeń. Mogą zostać poddane analizie statystycznej pod kątem np. energii niedostarczonej czy też maksymalnego czasu wyłączenia. Istnieje możliwość generacji statystyk:

 • dla obiektu, w którym wystąpiły wyłączenia,
 • dla obiektu, który utracił zasilanie na skutek wyłączenia tzw. statystyki dla obiektu zasilanego.

Funkcje systemu

System ewidencji zdarzeń w sieci służy do rejestracji i przetwarzania informacji na temat miejsca, przyczyny, czasu zdarzeń występujących w czasie pracy systemu energetycznego.

System umożliwia:

 • rejestrację i uzupełnianie informacji przesyłanych przez system telemechaniki, wprowadzanie informacji uzupełniających opis stanu systemu energetycznego, takich jak: przyczyny wyłączenia, rodzaj i ilość elementów uszkodzonych itp. oraz rejestrację usterek nie powodujących wyłączeń.
 • generowanie zestawień tabelarycznych i raportów na podstawie informacji zawartych w bazach systemu i wprowadzonych dodatkowo przez użytkowników. Formaty raportów mogą być definiowane wcześniej lub tworzone każdorazowo przed generowaniem raportu. Informacje zawarte w raportach są filtrowane na podstawie kryteriów określanych przez użytkownika.
 • obliczanie danych statycznych dotyczących m.in. częstości, przyczyn i miejsca występowania zdarzeń oraz ich rodzaju ze względu na typ sieci, poziom napięcia itp. (dotyczy to zarówno wyłączeń awaryjnych jak i planowych).

Każde zdarzenie (wyłączenie) powodujące zmianę stanu zasilania odbiorców jest rejestrowane automatycznie przez system. Wyłączenia są grupowane w tzw. zdarzenia sieciowe, w szczególności awarie (np. wzwzw – próba – z), SPZ-ty, zakłócenia, przełączenia (prace na ciągu liniowym w trakcie bieżącego wyłączenia). Zdarzenia sieciowe są automatycznie umieszczane na liście alarmowej AWAR i rozróżniane kolorem: awarie – czerwonym, zakłócenia – różowym, SPZ-ty niebieskim, prace planowe – żółtym. Uprawniony użytkownik ma możliwość ręcznego grupowania zdarzeń w przypadku, gdy algorytmy systemowe nie zakwalifikują zdarzenia do danej grupy.

Zdarzenie sieciowe jest dodatkowo opisywane przez użytkownika. Każde zdarzenie sieciowe jest uzupełniane o informacje określające rodzaj sieci, w której nastąpiło zdarzenie, obszar (część) systemu, na którym zdarzenie zaistniało, przyczynę i cel wyłączenia, lokalizację obiektów zasilających, typy zabezpieczeń, przyczyny bezpośrednie i pośrednie zdarzenia, warunki pogodowe oraz listę elementów uszkodzonych. Warto podkreślić, że użytkownik uzupełniając dane opisuje grupę zdarzeń składających się na dane zdarzenie sieciowe a nie poszczególne zdarzenia.

W trakcie edycji zdarzenia sieciowego użytkownik korzysta z podpowiedzi w postaci słowników, menu kontekstowych oraz informacji automatycznie pobieranej z systemu WindEx. Część informacji np. o obiektach zasilających pobierana jest półautomatycznie z systemu WindEx. Każde zdarzenie sygnowane jest informacją o osobie rejestrującej. Zdarzenie sieciowe skwitowane przez użytkownika zostaje usunięte z listy alarmowej AWAR.

 System WindEx AWAR umożliwia rejestrację usterek na sieci. W trakcie rejestracji usterki użytkownik również korzysta z podpowiedzi w postaci słowników i menu kontekstowych. Część informacji np. o obiektach zasilających pobierana jest półautomatycznie z systemu WindEx.

Z danych uzupełnionych przez użytkownika korzysta miedzy innymi aplikacja Analiza Awaryjności.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie